Us informem que, des del 15 de març del 2013 i segons una resolució del Departament d’Ensenyament, els criteris per al nomenament del personal substitut docent dels centres públics per al curs 2012-2013 són:

a) Substituir els tutors d’educació infantil, els tutors dels centres específics d’educació especial i els tutors de les unitats de suport a l’educació especial (USEE), a partir del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.

b) Substituir els tutors d’educació primària i els tutors d’educació secundària obligatòria a partir del sisè dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.

c) Substituir el professorat no inclòs en els apartats a) i b) anteriors, a partir de l’onzè dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.

d) Substituir, a partir del primer dia lectiu des de l’inici de la incidència, la segona baixa simultània a les escoles, a partir del cicle inicial de l’educació primària, i a tots els centres d’educació secundària, centres d’adults, serveis educatius i altres centres específics dependents del Departament d’Ensenyament.