Les activitats extraescolars tenen lloc a la tarda, en acabar les classes. Procurem oferir una oferta variada tant pel que fa a activitats esportives i de lleure com a les diferents franges d’edat dels nens i nenes de l’escola i sempre atenent a la demanda de les famílies. Treballem amb entitats com Judo Nou Barcelona, Diverjoc i Tea or Coffee, Global Sports Business, dMúsica escola de música.
Tal com indica el Projecte Educatiu de l’Escola, “les activitats que l’AMPA organitza fora del seu àmbit d’horari o d’espai complementen la formació de l’aula, i ajuden a la formació de la personalitat de cada nena i cada nen.

Les activitats han de ser coherents amb els objectius generals de l’Escola, del curs i del cicle, i s’organitzaran tenint en compte els mètodes, els temps, els processos de maduració i les edats dels grups; així com els interessos de les famílies, els interessos dels nens i de les nenes, i les possibilitats de l’AMPA d’organitzar-les.

L’organització de les activitats ha d’implicar, també, una aposta per la qualitat. Per a la qual cosa, és fonamental que hi hagi un seguiments, per part de l’AFA, del seu desenvolupament, per tal de garantir els mínims de qualitat necessaris, referits al disseny de l’activitat, a la formació del monitoratge, a la informació que es passa a les famílies i al control del seu desenvolupament”.

L’AFA decidirà, al principi o finals  de cada curs, si organitza activitats extraescolars, i quines, d’acord amb les possibilitats i les característiques de l’oferta i les demandes de les famílies. L’AFA podrà explorar la possibilitat d’organitzar les activitats extraescolars d’acord amb altres escoles i organitzacions.

El marc en què s’encaixen totes les activitats extraescolars, va quedar definit i aprovat per l’assemblea de l’AFA del 8 de juny del 2016:

– les activitats extraescolars no seran discriminatòries econòmicament

– són activitats que serveixen també com a eines per ajudar les famílies vulnerables

– es vetllarà perquè les activitats extraescolars no siguin segregadores per gènere

– caldrà que siguin econòmicament sostenibles

– pretenen facilitar la conciliació familiar

– han de tenir caràcter lúdic i complementari

Com mantindrem la qualitat i el marc proposat:

Descripció

de la tasca/acció/activitat

Recursos
Seguiment  les activitats realitzades Comissió extraescolars
Recerca de noves activitats Enquesta Valoració i mails empreses.
Comunicació famílies Butlletí i Web de  l’ escola
Preincripció/Matriculació activitats extraescolars Formularis web / mail
Manteniment/Viabilitat acollida matinal/Tarda Junta de l’AFA
Promoció i comunicació d’ esdeveniments especials Butlletí i Web AFA

Organigrama: relació entre empreses , secretaria de l’AFA i Comissió d’Extraescolars; Dependran unes de les altres per un bon funcionament de les activitats.

Documents a fer servir en la comissió: Enquestes, inscripcions; es guardaran al drive compartit amb la comissió.

Calendari d’activitats relacionades:

Quan Activitat/Acció Qui ho fa
Setembre Inscripcions extraescolars via formulari web + mail
Setembre Xerrades explicatives a les famílies Empreses de lleure
Octubre Inici de les extraescolars
Març – Abril Publicació l’ enquesta de valoració del  curs Comissió extraescolars
Abril Recollida de les propostes per al següent any Comissió extraescolars
Abril Reunió escola+comissió propostes per l’ any vinent Comissió extraescolars
Abril Reunió informativa Casals i Colònies al pares Empreses de lleure
Maig Presentació a l’AMPAdel les propostes per l’ any vinent Comissió extraescolars
Maig Publicació Dossier any vinent al butlletí i Web Comissió extraescolars
Maig Preinscripció Piscina P4-P5,document on-line. Comissió extraescolars
Maig Inscripcions Casals i Colònies Empreses de lleure i comissió casals i colònies
Juny Preinscripcions activitats per any vinent Comissió d’ extraescolars
Juny Colònies d’ Estiu Empreses de lleure
Juliol Casals d’ Estiu Empreses de lleure

Els responsables de la Comissió d’Extraescolars durant l’any hauran de:
– Buscar horaris i espais per l’activitat.
– Acordar i comunicar el preu de l’activitat a la comissió per posar el preu definitiu.
– Fer el seguiment del dia a dia de l’activitat durant l’any informant a la comissió dels  aspectes que surtin.
– Proporcionar informació de l’activitat a la comissió per tal de publicar-ho al dossier i al  web.

Extraescolars curs 2023-2024