La Junta:

President: Martin Lopez

Secretària: Sira Casbas

Tresorera: Anna Puigdevall

Vocals: Marta Hernandez i Joan Pérez Farriols

L’AFA de l’Escola Reina Violant som totes les famílies dels alumnes de l’escola. Aquesta, organitzada en forma d’associació, és una forma de participació col·lectiva -especialment de mares, pares i representants legals dels alumnes- que vol treballar conjuntament amb la Direcció i el Consell de l’Escola en l’educació dels nostres fills i filles.

Objectius que tenim

Principalment, els nostres objectius són:

  • Promoure i ajudar a les famílies a exercir el seu dret de participar en el control i gestió de l’Escola
  • Col·laborar en la programació de les activitats complementàries amb el Consell Escolar per contribuir a la formació integral dels alumnes
  • Organitzar activitats i trobades per facilitar la relació entre les famílies
  • Col·laborar econòmicament en la millora dels recursos o activitats

Com ens financem

La quota de l’AFA és aprovada en Assemblea i es reparteix en tres quotes trimestrals. La quota per al curs 2021-2022 és:

75 euros (famílies amb 1 alumne/a l’Escola)
142 euros (2 alumnes)
209 euros (3 alumnes)

Aquesta quota es destina bàsicament a finançar les sortides, material fungible i inventariable dels alumnes, que a la nostra escola estan socialitzats i representen aproximadament el 78% de la despesa de l’AFA. El 9% es destina a la socialització de llibres.

La resta de la quota (13%) serveix per finançar les activitats de les diferents comissions de l’AFA, així com per contribuir a la millora dels recursos de l’escola, d’acord amb les necessitats manifestades per l’equip directiu i docent.

Com ens organitzem

L’Assemblea és l’òrgan rector de l’AFA. A partir d’ella es constitueix la Junta de l’AFA, que administra i representa l’associació.

La Junta la formen el President/a, el Vicepresident/a, el Secretar/a i el Tresorer/a, que integren l’equip directiu i són elegits per l’Assemblea, i els vocals de les Comissions, que són elegits per les pròpies comissions i confirmats per l’Assemblea. A més , unes figures importants per al bon funcionament de l’AFA són els delegats i delegades.

L’Assemblea General es reuneix habitualment dues vegades l’any, normalment a principi i final de curs. La Junta de l’AFA convoca mensualment els seus membres.

Si voleu consultar els estatuts cliqueu en aquest enllaç.

Com col·laborar amb l’AFA

L’AFA està totalment oberta a la participació de les mares i pares dels alumnes, ja sigui:

  • essent delegat o delegada de classe
  • col·laborant amb alguna de les comissions existents
  • creant alguna nova comissió
  • participant a les assemblees i reunions que es convoquin
  • participant en les activitats que organitzi l’AFA

Si esteu interessats en contactar amb l’AFA podeu fer-ho enviant un correu electrònic a junta.reinaviolant@gmail.com

Si teniu ganes de col·laborar, qualsevol iniciativa és benvinguda. Hi ha molts temes a millorar i tenim feina per a tots.

Gràcies!