Famílies! Reserveu la data perquè en aquesta assemblea parlarem de moltes coses importants. Segueix l’ordre del dia:

1) LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

2) COLÒNIES
Presentació resultats enquesta famílies; resultats econòmics;
explicació pressupost colònies curs 2019-2020.

3) ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES
Votació model finançament.

4) MICRO-COMISSIONS DE L’AFA
Proposta de creació.

5) Objectiu d’aquest curs AFA: Ajudar en la RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
(al llarg del curs s’han aprovat despeses en formació en aquest sentit)
+ PROPOSTA d’unaÚLTIMA DESPESA CURS 2018-2019
Formació en relacions abusives als alumnes de 6è curs. Explicació, cost i votació.

6) VOTACIÓ OBJECTIU AFA CURS 2019-2020
Recollida de propostes pels socis i sòcies i votació (exemples: renaturalització
del pati escolar, augment de la participació de las famílies a l’AFA, la música a l’escola, etc). S’accepten totes les propostes.

7) FESTA DE BENVINGUDA FAMÍLIES NOVES
Proposta de nou format i votació data (4, 7 o 11 d’octubre 2019).

8) COMISSSIÓ D’EXTRAESCOLARS
Nova composició i funcionament.

9) PRECS I PREGUNTES.

Esperem ser-hi una multitud ; )